VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Aktuálne prebiehajúce výzvy:

Archív zákaziek

Názov zákazky: výmena Bojlera v kotolni, plus práce, plus dodávka všetkých materiálov. Nutná osobná obhliadka.

Dátum zverejnenia: 12.12.2016

Predpokladaná hodnota zákazky: do 5000 EUR bez DPH

Lehota dodania ponúk: 20.12.2016 do 12:00 hod. na sekretariáte DC, poštou na adresu: Diagnostické centrum pre deti Slovinská 1 821 04 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: dcpredeti@dcpredeti.sk


Názov zákazky: Výmena okien, dverí, murárske práce, dodávka montáž, odvoz starých okien. Nutná osobná obhliadka.

Dátum zverejnenia: 5.12.2016

Lehota dodania ponúk: 20.12.2016 do 12:00 hod. na sekretariáte DC, poštou na adresu: Diagnostické centrum pre deti Slovinská 1 821 04 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: dcpredeti@dcpredeti.sk


Názov zákazky: Systém na diaľkovú kontrolu kotolne. Nutná osobná obhliadka.

Dátum zverejnenia: 9.11.2016

Lehota dodania ponuky: 9.12.2016 do 12:00 hod. na sekretariáte DC, poštou na adresu: Diagnostické centrum pre deti Slovinská 1 821 04 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: dcpredeti@dcpredeti.sk


Názov zákazky: Oprava, dodávka, výmena a montáž ventilov na radiátory. Nutná osobná obhliadka.

Dátum zverejnenia: 24.4.2013

Odhadované množstvo: 130 ventilov

Predpokladaná hodnota zákazky: do 1000 EUR bez DPH

Lehota dodania ponuky: do 13.05.2015 do 12:00 hod. na sekretariáte DC, poštou na adresu: Diagnostické centrum pre deti Slovinská 1 821 04 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: dcpredeti@dcpredeti.sk


 

Ukončené obstarávania:

P. č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Hodnota zákazky (s DPH) Termín uzavretia zmluvného vzťahu Názov spoločnosti
4 27.02.2015 IT služby 150 EUR/mesiac 27.02.2015 Ing. Martin Rimbala
3 13.12.2013 nakup školských lavíc 1 500 € 17.12.2013
2 13.12.2013 Výmena okien 4 990 € 17.12.2013
1 01.10.2013 Oprava vonkajšieho bazénu 3 000 € 17.12.2013 BPA s.r.o. Rádiová 49, 821 04 Bratislava

Poznámky:

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € /rok, alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesne najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle, alebo iným verejne prístupným spôsobom.

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.


     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®