Organizačná štruktúra diagnostického centra

Oddelenie školy

Na plnenie diagnostických úloh je v DC zriadených 8 diagnostických tried:

 • 2 triedy MŠ
 • 2 triedy ŠZŠ
 • 4 triedy ZŠ

Cieľom pobytu dieťaťa v MŠ je popri diagnostike a výchove (prevýchove) stabilizácia zdravotného stavu, dosiahnutie takej úrovne hygienických návykov, stolovania, sebaobsluhy i komunikačných zručností, aby po skončení diagnostického pobytu mohlo dieťa bez väčších ťažkostí navštevovať štandartnú MŠ.

V diagnostických triedach sa vyučuje podľa osnov pre bežné ZŠ a ŠZŠ, pričom sa zohľadňuje vedomostný skĺz detí, ich individuálne tempo a ich vzdelávacie možnosti.

Špecifické funkcie diagnostických tried:

1) Diagnostická

 • diagnostikovanie vedomostií a zručností
 • diagnostika príčin zlyhávania vo vyučovacom procese

2) Vzdelávacia

 • dopĺňanie zameškaného učiva v jednotlivých predmetoch
 • nadobúdanie nových vedomostí podľa osnov primerane veku a schopnosti dieťaťa

3) Výchovná a prevýchovná funkcia

 • overujeme spôsoby, účinné vyučovacie metódy a postupy vzhľadom na konkrétnu situáciu dieťaťa v škole
 • špeciálno-pedagogickými metódami sa snažíme zmeniť vzťah detí k vyučovaniu, vzdelávaniu
 • overujeme modelové situácie, v ktorých deti najčastejšie zlyhávajú, vzťah k učiteľom, učiteľkám a snažíme sa zmeniť nezdravé stereotypy
 • hodnotíme správanie počas vyučovania hodnotiacou škálou, čím ho priamo ovplyvňujeme, motivujeme, regulujeme
 • umožňujeme dieťaťu získať korektívnu skúsenosť a posilujeme autoreguláciu správania

4) Motivačná funkcia

 • snažíme sa o zmenu postojov detí ku škole, k vzdelávaniu, k sebavzdelávaniu
 • na základe individualizácie sa snažíme poskytnúť dieťaťu pozitívny zážitok a emocionálnu podporu
 • snažíme sa deťom poskytnúť zážitok úspechu v škole a možnosť byť pozitívne sociálne hodnotený

5) Dislokačná funkcia

 • podieľame sa svojimi návrhmi na premiestňovanií detí do škôl a iných zariadení

6) Poradenská funkcia

 • poskytujeme poradenstvo rodičom
 • vypracuvávame podklady pre individuálny reedukačný program
 • píšeme správu na záver pobytu, v ktorej sú zhrnuté účinné postupy a odporúčania pre kmeňovú školu a učiteľa i prognóza dieťaťa

Oddelenie výchovy mimo vyučovania

Základnou organizačnou jednotkou diagnostického centra je diagnostická skupina. V Oddelení výchovy mimo vyučovania (VMV) je 6 diagnostických skupín.

Úlohou VMV je diagnostika i reedukácia porúch správania.

Základným východiskom práce sdeťmi je model režimovej aplikácie skupinových foriem práce, ktorý v sebe zahŕňa:

 • časový harmonogram činností počas dňa a týždňa
 • komunitné stretnutie všetkých detí a odborných pracovníkov
 • klubové aktivity
 • psychoterapeutické skupiny,
 • spolusprávu detí
 • prípravu na vyučovanie
 • záujmové činnosti a krúžky
 • sebaobslužné práce
 • pracovnú činnosť
 • iné výchovné aktivity (vychádzky, návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí,...)

Diagnostické a sociálne oddelenie

Diagnostické oddelenie zabezpečuje počas pobytu dieťaťa:

 • psychologickú diagnostiku
 • psychologické vedenie a poradenstvo deťom i rodičom
 • individuálnu a skupinovú psychoterapeutickú prácu
 • odborné služby a prácu s rodinou pri návštevách
 • v rámci tímovej spolupráce sa podieľa na tvorbe individuálneho reedukačného plánu

Sociálne oddelenie zabezpečuje:

 • administratívnu stránku prijímania do DC, premiestnenia a návratu domov
 • v rámci tímovej spolupráce sa podieľa na tvorbe individuálneho reedukačného plánu
 • poskytuje ostatným pracovníkom informácie zo sociálneho obrazu dieťaťa, ktoré výrazne determinujú správanie dieťaťa

Diagnostické a sociálne oddelenie spolupracuje s Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, s orgánmi prokuratúry, súdov a polície, v určenom rozsahu so školami a zákonnými zástupcami detí.

Zdravotnú starostlivosť detí zabezpečuje zdravotná sestra, ktorá zodpovedá aj za hygienu detí a spolupracuje s príslušnou detskou lekárkou a ďalšími lekármi – špecialistami.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 • poskytuje špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami učenia a správania, s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.
 • spolupracuje so zákonnými zástupcami detí a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú.
 • vyhľadáva a vedie evidenciu detí, najmä detí s poruchami správania.
 • poskytuje ambulantnú poradenskú starostlivosť deťom a rodičom a odbornú konzultáciu terénnym odborným pracovníkom

Kolektív zamestnancov

Riaditeľka: Mgr. Ľubica Murínová

Zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Helena Kočnerová

Vedúci výchovy: Mgr. Peter Grega

Vedúca školskej jedálne: Eva Tóthová

Psychológovia:

 • Mgr. Michal Ďuriš
 • Mgr. Simona Michalíková
 • Mgr. Eliška Valentová

Sociálni pegagógovia:

 • Mgr. Anna Jakubíková
 • Mgr. Zuzana Preisachová
 • Mgr. Martina Maslenová

Učitelia ZŠ/ŠZŠ:

 • Mgr. Monika Vojtášková
 • Mgr. Zuzana Takáčová
 • PhDr. Mária Hucíková
 • Mgr. Maroš Novák
 • Mgr. Eva Nováková
 • Mgr. Rudolf Salčák
 • Mgr. Denisa Galikova-Imreková

Učitelia MŠ:

 • Mgr. Dagmar Valentínyová
 • Mgr. Martina Gerbocová
 • Mgr. Sára Gerbocová

Liečebný pedagóg:

 • Mgr. Veronika Mrázová

Vychovávatelia:

 • Mgr. Soňa Balážová
 • Bc. Michal Koreň
 • Mgr. Slavomír Gavora
 • PhDr. Jana Hudecová
 • Gabriel Toráč
 • Mgr. Marika Partlová
 • Mgr. Ján Kožuško
 • Mgr. Deana Atanásová
 • Bc. Klaudia Husárová
 • Mgr. Marián Kocan
 • Mgr. Zuzana Májeková
 • Mgr. Miroslav Baláž

Noční a pomocní vychovávatelia:

 • Hana Kollerová
 • Martina Fecková
 • Karin Špániková
 • Eva Gajdošová
 • Darina Macková
 • Elvíra Bereková
 • Andrej Waradzin
 
     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®