Občianske združenie Deti ulice

 

Stanovy OZ Deti ulice

Názov združenia: Deti ulice

Sídlo združenia: Slovinská 1, 821 04, Bratislava

Základný cieľ: V súlade s Deklaráciou práv dieťaťa pomáhať deťom ulice.

Ide o deti alebo mladých ľudí do 18 rokov, ktorí žijú kratší alebo dlhší čas na ulici. Sú to deti, ktoré žijú tak, že sa potulujú z miesta na miesto, majú svoje skupiny rovesníkov a kontakty na ulici. Oficiálne môžu mať tieto deti adresu bydliska u svojich rodičov, alebo v inštitucionálnej starostlivosti.

Úlohy a cieľe:

 • Skúma príčiny a dôvody, ktoré vedú k tomu, že deti žijú na ulici.
 • V rámci preventívne zameranej práce organizuje stretnutia ohrozených detí a ich rodičov.
 • Hľadá a navrhuje účinné opatrenia, ako ohrozeným deťom a ich rodičom pomôcť.
 • Spolupracuje s Diagnostickým centrom a inými štátnymi i neštátnymi organizáciami, ktoré majú podobné zameranie.
 • Podľa potrieb a finančných možností organizuje a podieľa sa na zabezpečení kultúrnych, spoločenských, športových, turistických a iných podujatí v prospech detí ulice a ich rodičov.
 • Zhromažďuje skúsenosti z práce s ohrozenými deťmi a ich rodičmi, prezentuje odborné skúsenosti a výsledky práce publikuje.
 • Organizuje vzdelávacie aktivity (prednášky, semináre, výcviky a iné).
 • Poskytuje informačné a poradenské služby v danej oblasti.

Členstvo:

 • Členom sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa stotožňuje s cieľmi a úlohami združenia.
 • Prijatie nového člena schvaľuje výbor združenia na základe písomnej žiadosti.
 • Povinnosťami člena združenia je dodržiavať stanovy a podieľať sa no plnení jeho úloh.
 • Člen má právo:
  • Voliť a byť voleným do orgánov združenia.
  • Zúčastňovať sa akcií poriadaných združením.
  • Byť informovaný o plánoch a činnosti združenia.
 • Platenie členského príspevku je dobrovoľné.
 • Členstvo zaniká:
  • Vystúpením člena na základe písomného oznámenia.
  • Zrušením členstva rozhodnutím výboru pri závažnom porušení stanov.
  • Úmrtím.
 
 
     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®