Skupinové formy práce

 

Základným východiskom práce s dieťaťom je model režimovej aplikácie skupinových foriem práce. Tento model bol zavedený už v r. 1983 a s čiastočnými modifikáciami funguje do dnešného dňa.

Zahŕňa v sebe:

Denný a týždenný program

Denný program je závislý na tom, či je to pracovný deň alebo deň pracovného pokoja.

Cez pracovný týždeň deti vstávajú o 6,30 hod. V deň pracovného pokoja o 8,00 hod.

Po rannej hygiene a raňajkách sa zúčastňujú vyučovania v rámci našej školy. Každé dieťa je zaradené do typu a ročníka, ktorý navštevoval pred príchodom do nášho zariadenia. Vyučovanie prebieha podľa platných osnov bežných škôl.

Každý pracovný deň o 12,40 hod. sa začína komunitné stretnutie detí a zamestnancov.

Poobedňajšie činnosti prebiehajú vo výchovných skupinách, kde sú deti zaradené najmä podľa veku. Pod vedením vychovávateľov sa zúčastňujú rôznych pravidelných aktivít. Pondelok je bežný pracovný deň zameraný na skrášlenie a udržiavanie nášho areálu, v utorok sú na programe terapeutické skupinky, v stredu záujmové krúžky, vo štvrtok je skupinový vychádzkový deň a večer prebiehajú aj organizované klubové činnosti, v piatok je skupinový relaxačný deň s aktuálnou voľbou programu.

V závere dňa sa v každej výchovnej skupine uskutočňuje hodnotenie správania. Po večernej hygiene majú deti možnosť venovať sa oddychu a spoločenským hrám, sledovať televízne vysielanie až do večierky.

V dňoch pracovného pokoja majú deti voľnejší režim, nie je vyučovanie ani komunitné stretnutie. V sobotu doobeda sú návštevy. Podľa výsledkov týždenného hodnotenia sa môžu deti zúčastniť vychádzok so svojimi rodinami.
Celoústavná komunita

Celoústavná komunita je stretnutím všetkých detí a dospelých odborných pracovníkov. Uskutočňuje sa počas pracovných dní denne. Dáva priestor pre spoluprácu detí i dospelých pri riešení spoločných problémov a starostí, priestor pre individuálny i skupinový, zväčša pozitívny zážitok, priestor pre sociálne učenie. Komunita je štrukturovaná, má stabilné body programu, svoje rituály, jej významnou súčasťou je spoločný spev piesní. Komunitu vedie dvojica muž a žena.


Klubové aktivity

Z hľadiska formy, obsahu a cieľov sem zahŕňame tri odlišné striedajúce sa programy.

 • Spoločenský klub – jeho obsahovú náplň tvoria aktivačné a relaxačné hry, projektívne verbálne i neverbálne hry a hry s využitím muzikoterapeutických a arteterapeutických techník. Do všetkých činností sa spolu s deťmi zapájajú aj dospelí.
 • Voľná tribúna – vytvárame priestor, kde deti môžu otvorene vyjadriť svoje postoje, názory, pohľady na problémy, ktoré sú alebo môžu byť pre ne aktuálne.
 • Kreslo pre hosťa – cieľom tejto klubovej aktivity je pozitívna prezentácia sveta dospelých, ich hodnotového systému, citového a sociálneho bohatstva, svetonázoru. Medzi detí pozývame na besedu ľudí rôznych profesií, ktorí pre ne môžu byť atraktívni, ktorí dokážu deti zaujať a sú dôstojnými reprezentantmi sveta dospelých.

Psychoterapeutické skupinky

Psychoterapeutické skupinky vedie dvojica muž a žena. Ich obsahom sú relaxačné cvičenia, sociálno-psychologické tréningové programy a diskusie.


Alternatívne programy

Na rozdiel od väčšiny činností, ktoré sú povinné, ponúkame aj alternatívne programy, pre ktoré sa deti môžu ľubovoľne rozhodnúť (práca v záujmovom útvare, večeradlo, kultúrne podujatia,...).


Hodnotenie správania

Hodnotenie správania je všeobecné usmernenie určujúce limity správania pre deti DC. Súčasťou hodnotenia správania detí je systém zvýhodnení a obmedzení. Spôsob hodnotenia správania detí je pre pracovníkov DC záväzný.

Cieľom hodnotenia správania je:
 • poskytnutie spätnej väzby dieťaťu o jeho správaní
 • posilňovanie sebaregulácie správania a jeho korekcia
 • motivácia dieťaťa k zmene správania
 • nová korektívna skúsenosť a zážitok z ocenenia
 • rozvíjanie citlivosti na to, čo je eticky a morálne prijateľné a čo neprijateľné
 • posilňovanie dôvery dieťaťa v dospelých, v ich spravodlivosť a v ich schopnosť spoločné pravidlá nielen určovať, ale aj dodržiavať

Úroveň správania dieťaťa je vyjadrená denne bodmi, týždenne zaradením na komunite do jedného z piatich stupňov.

Na hodnotení sa podieľajú:
 • učitelia
 • vychovávatelia
 • pomocné vychovávateľky
 • ostatní pracovníci

Spôsob hodnotenia

 • V každom dni vyučovania učitelia hodnotia slušné správanie, disciplínu počas vyučovania a prestávok, aktivitu na vyučovaní, pripravenosť na vyučovanie. Hodnotenie deti v škole prebieha denne 0 - 2 bodmi. Priestupky, aktivita a snaha deti sa zapisujú do hodnotiaceho zošita v triede. Tieto potom triedny učiteľ ohodnotí patričným počtom bodov. Za týždeň môže dieťa získať 10 bodov.
 • Dieťa hodnotia kmeňoví vychovávatelia každý deň 0 – 3 bodmi. Takto za týždeň od piatku do piatku môže získať správanie vo výchove 21 bodov.
  Hodnotí sa:
  správanie – k deťom a k dospelým v klubovni, na vychádzkach, v jedálni ..., starostlivosť o zovňajšok
  disciplína – nástupy, rešpektovanie požiadaviek a príkazov, disciplína, na príprave na vyučovanie (za nedodržiavanie disciplíny sa považuje svojvoľné opustenie skupiny, klubovne, nerešpektovanie vychovávateľa...)
  aktivita – na príprave na vyučovanie, pri hospodárskych prácach, starostlivosť o spoločný majetok, účasť na každodennom upratovaní klubovne a ostatných priestorov DC
 • Pomocní vychovávatelia a ostatní pracovníci zapisujú do hodnotiaceho zošita priestupky a aktivitu detí. Kmeňový vychovávateľ každý deň ohodnotí dieťa na základe týchto zápisov 0 – 2 bodmi.
  Hodnotí sa každý deň, i vtedy, keď dieťa nemá žiaden zápis. Kmeňový vychovávateľ do tohoto hodnotenia zahŕňa aj každodennú kontrolu poriadku na spálňach. Takto za týždeň môže dieťa získať ďalších 14 bodov.

Dieťa musí byť o bodovom hodnotení a zápisoch aktuálne informované. Spôsob hodnotenia je slovný pred celou skupinou, t. j. verejný. Pri uzatváraní celotýždenného hodnotenia spolupracujú triedny učiteľ a vychovávateľ skupiny.

Podľa počtu bodov v týždennom hodnotení sa deti zaradia do jedného z 5 stupňov, pričom v každom stupni sú zvýhodnenia, resp. obmedzenia.

I. stupeň : 45 bodov

a) možnosť priepustky (najskôr po 4 hodnotení, ak nebolo v predchádzajúcich 2 hodnoteniach horšie ako 3. stupeň) na sobotu a nedeľu (so súhlasom komunity resp. vedenia DC)
b) možnosť vychádzky (najskôr po 3 hodnotení) – dĺžku určí vychovávateľ
c) možnosť účasti na záujmovej činnosti inej skupiny (so súhlasom oboch vychovávateľov)
d) možnosť účasti na odmenovej akcii
e) ak je dieťa 3x po sebe alebo 5x celkovo v 1. stupni -udelenie riaditeľskej pochvaly s možnosťou ísť na priepustku v piatok po komunite
f) ak je dieťa členom spolusprávy, môže ísť na priepustku v piatok po komunite
g) pri deťoch po drogovej liečbe a s drogovou skúsenosťou sa bod a) a b) môže realizovať po 8 a 6 týždňoch
h) možnosť samostatnej vychádzky (so súhlasom komunity resp. vedenia DC) pre deti nad 15 rokov ak v 2 predošlých hodnoteniach nebolo hodnotené horšie ako 2.stupeň
i) možnosť odovzdania balíčka

II. stupeň : 44 - 40

a) možnosť priepustky (so súhlasom komunity resp. vedenia DC), najskôr po 5 týždňoch, ak nebolo v predchádzajúcich 2 hodnoteniach hodnotené horšie ako v 2. stupni
b) možnosť vychádzky, najskôr po 3. hodnotení, dĺžku určí vychovávateľ
c) možnosť účasti na záujmovej činnosti inej skupiny (so súhlasom oboch vychovávateľov)
d) možnosť účasti na odmenovej akcii
e) možnosť odovzdania balíčka

III. stupeň : 39 -30

a) možnosť vychádzky (po 4. hodnotení, ak nebol v predchádzajúcom hodnotení hodnotený horšie ako v 2. stupni) – dĺžku určí vychovávateľ
b) odmenová akcia
c) možnosť odovzdania balíčka

IV. stupeň : 29 - 20

a) obmedzené používanie vreckového
b) možnosť odovzdania balíčka
c) dieťa na dennej dochádzke ostáva 1 víkendový deň v zariadení

V. stupeň : 19 a menej

úplný zákaz využívania finančných prostriedkov pre vlastné účely
b) možnosť odovzdania balíčka s ovocím bez sladkostí
c) možnosť vylúčenia z niektorých skupinových akcií podľa uváženia vychovávateľa
d) dieťa na dennej dochádzke ostáva cez víkend v zariadení

Zásady hodnotenia

a) Nové a choré deti sa spravidla zaraďujú do 3. stupňa resp. do stupňa, ktorý zodpovedá jeho správaniu.
b) Zo závažných dôvodov môže vedúci komunity preradiť dieťa o 1 stupeň vyššie alebo bez obmedzenia do nižšieho stupňa.
c) Dovolený pobyt mimo zariadenia sa umožní dieťaťu, ktoré posledné tri hodnotenia bolo hodnotené do priemeru 3. Dieťa, ktoré nesplní túto požiadavku, si môže posledné tri 4. a 5. stupne odpracovať podľa pokynov pedagógov. Ak si ich dieťa neodpracuje, tak sa dovolený pobyt mimo zariadenia bude krátiť, alebo sa mu neumožní.
d) Súčasťou znevýhodnení vyplývajúcich z hodnotenia správania nie je zákaz telefonovania s rodičmi (pestúnmi apod.), je však možné určiť dĺžku hovoru.
e) Ak je dieťa na dennej resp. týždennej dochádzke trikrát po sebe hodnotené v 4. a 5. stupni, prechádza na štandardný pobyt, v prípade vážneho priestupku je možné dennú resp. týždennú dochádzku zrušiť aj skôr.
f) Pobyt na cudzej izbe bez súhlasu dospelého sa hodnotí o stupeň horším hodnotením.
g) Za úteky a neospravedlnený neskorý príchod z vychádzky, je dieťa hodnotené okamžite a nasledujúce týždenné hodnotenie po návrate 5. stupňom. Po 7 za sebou idúcich dňoch v 5 stupni môže byť dieťa na návrh vychovávateľa a triedneho učiteľa preradené do 3. stupňa.
h) Za fajčenie, prechovávanie, prinesenie cigariet (či zvyškov cigariet) alebo zápaliek nemôže byť dieťa hodnotené lepšie ako v 4. stupni.
i) Prechovávanie peňazí sa hodnotí ako porušenie disciplíny, dieťa nemôže byť hodnotené lepšie ako v 4. stupni. Do sumy 1€ prepadajú v prospech skupiny. Väčšiu sumu posiela dieťa rodičom na vlastné náklady.
j) Za požitie alkoholu a nelegálnych drog, prinesenie do zariadenia, je dieťa hodnotené okamžite a nasledujúce týždenné hodnotenie 5. stupňom a individuálne sa posúdi, či dieťa bude zaradené do programu pre deti ohrozené drogou. Ak dieťa v DC distribuuje nelegálne drogy, individuálne sa zváži ohlásenie na polícii.
k) Za vymieňanie šiat a požičiavanie veci bez vedomia vychovávateľa sa dieťaťu zníži hodnotenie o jeden stupeň.
l) Za hrubé alebo vulgárne správanie, tetovanie a iné sebapoškodzovanie, pokus o útek, bitky, úmyselné ničenie majetku, nemôže byť dieťa hodnotené lepšie ako v 4. stupni.
m) Po úteku v skupine stráca každý jej člen 1 bod (bod nestráca dieťa, ktoré je počas úteku zo skupiny mimo zariadenia).
n) Za mimoriadnu aktivitu a záslužnú činnosť v prospech deti alebo zariadenia, môže dieťa získať mimoriadnu odmenu, ktorej forma bude dohodnutá na tíme (napr. priepustka, deň voľna, návšteva kina, divadla), forma odmeny bude zapísaná v komunitnej knihe.
o) Dieťa sa môže so súhlasom riaditeľa zúčastniť na výchovno-vzdelávacej aktivite mimo priestorov DC, ak je to v súlade s reedukačným plánom.
p) Návrat detí po letných prázdninách nepovažujeme spravidla za nový pobyt.
q) Pri hodnotení nároku na priepustku resp. vychádzku po návrate z prázdnin berieme do úvahy spravidla posledné hodnotenia zamestnancov.

Hodnotenie správania je záväzné pre deti a zamestnancov DC, riaditeľ môže v individuálnych prípadoch posúdiť prípadnú zmenu hodnotenie dieťaťa.

V Bratislave 28.6.2018

Spoluspráva detí

Spoluspráva detí v režimovom zariadení má pevné miesto a umožňuje deťom spolupodieľať sa na riadení zariadenia.

Je to volený orgán z radov detí, ktoré sa pravidelne stretávajú s vedením zariadenia, čím majú možnosť priamo zasiahnuť do diania v zariadení, prenášať svoje návrhy zo skupín, prezentovať svoje problémy, sťažnosti a podobne.

Cieľom detskej spolusprávy je umožniť účinnú vzájomnú komunikáciu medzi deťmi a pedagogickými pracovníkmi.

Zástupcovia detskej spolusprávy sa zúčastňujú stretnutia s riaditeľom alebo zástupcom vedenia najmenej 1x za týždeň v riaditeľni.

Členovia spolusprávy by mali byť deti, ktoré sú dobre hodnotené a sú prirodzenou autoritou, majú dôveru medzi deťmi i dospelými. V systéme hodnotenia majú určité výhody.

 
 
     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®