Cookies

Informácie o spracovaní cookies

§19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Informácie o identifikačných a kontaktných údajoch prevádzkovateľa

Diagnostické centrum, Slovinská 1, 821 04 Bratislava, SR
IČO: 31750338, DIČ: 2020918988. dcpredeti@dcpredeti.sk

Účel spracúvania cookies

Ako prevádzkovateľ web stránky spracúvame len technicky nevyhnutné cookies. Webstránka používa len technicky nevyhnutné cookies. Nie sú používané žiadne reklamné, analytické alebo iné cookies. Žiadne cookies nie sú zdieľané s tretími osobami.

Ide o nevyhnutné súbory cookie, ktoré pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez nevyhnutných cookies. Obmedzenie ich spracovania môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Právny základ spracúvania cookies

Podľa zákona je možné bez získania súhlasu spracúvať cookies, ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webstránky a jej funkcionalitu pre užívateľov. Pri ostatných cookies je súhlas potrebný a právnym základom je súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu cookies, ak existuje -

Informácia o prenose cookies do tretej krajiny
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Informácie o dobe uchovávania cookies

Používame len technické cookies, pri max. lehote doby uchovávania 4 roky.

Informácie o právach dotknutej osoby
• právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas,
• právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu
• právo na prístup k osobným údajom,
• právo na opravu osobných údajov,
• právo na výmaz osobných údajov,
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
• právo na prenosnosť osobných údajov,
• právo namietať spracúvanie osobných údajov,
• právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, ako aj právo na informáciu, či existuje takéto rozhodovanie

Informácia, či je poskytovanie údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou

Poskytovanie cookies nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou.

Informácia, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť cookies, ako aj o možných následkoch neposkytnutia cookies

Pri cookies poskytnutie údajov síce nie je povinné, môže mať ale určité následky. Ak dotknutá osoba odmietne spracovanie funkčných cookies, môže to mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Informácie o spracovaní na iný účel

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ nemá v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

Pre bližšie informácie ohľadom spracúvania cookies, ako aj kvôli uplatneniu Vašich práv ako dotknutej osoby, nás prosím v prípade záujmu, kontaktujte na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Ako to funguje?

Cookie je malý súbor, ktorý sa ukladá na pevný disk počítača, telefónu alebo iného zariadenia zákazníka. Tento súbor zaznamenáva informácie o vašich predchádzajúcich návštevách webu, ako napríklad dátum a čas, URL adresu stránky, odkiaľ ste sa na náš web preklikli, typ použitého internetového prehliadača a pod. Prevádzkovateľ spracováva na týchto webových stránkach nevyhnutné a analytické cookies potrebné pre fungovanie webových stránok.

 
     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®